Program Associates

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสถาบันมั่นพัฒนามูลนิธิมั่นพัฒนา

“ผมคิดว่าหลักสูตรSTiSD เป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษและเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และวางแผน ผ่านการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมและสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs) ทั้ง 17 ข้อได้”

ศาสตราจารย์ ดร.แกลย์ ซี เอเวอรี ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อภาวะผู้นำที่ยั่งยืน และศาสตราจารย์ด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีประเทศออสเตรเลียในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD)

“สิ่งที่ปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น คือ การที่ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ตลอดจนนำเอาแนวคิดนี้กลับไปสานต่อ ริเริ่มในการทำโครงการเพื่อพัฒนาโดยสามารถนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง” ศาสตราจารย์ ดร.แกลย์ ซี เอเวอรีกล่าว

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

“ตนเชื่อมั่นว่า ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถนำเอาแนวคิดดังกล่าวกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนได้ เพราะผู้เข้าร่วมได้เห็นแล้วว่าความพอเพียงสามารถทำให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้จริงไม่ใช่อยู่เพียงแต่ในกระดาษ”

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

“ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น สิ่งที่ตัวแทนประเทศเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นก็คือ พวกเขาอยากที่จะนำปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ ทำโครงการพัฒนาในประเทศของตนเอง ซึ่งนั่นแสดงว่า เราสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อไปก็คือ การที่ประเทศเหล่านี้นำเอาแนวคิดดังกล่าวผลักดันไปสู่การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

ISL

ISL is delighted to have been asked to design and help deliver the Sufficiency Thinking In Sustainable Development (STiSD) program run in Thailand from 14-19 May, 2017. This high-quality training program centred on the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) bestowed upon the Thai people by His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej.

The program was designed to showcase the SEP and how it has been implemented in different parts of Thai society. Emphasis was placed on participants understanding the SEP principles and how they might be applied to projects in their home country.