Sufficiency Thinking in Sustainable Development

ส่งต่อแนวคิด‘พอเพียงเพื่อยั่งยืน’ จากไทยสู่สากล

Training Program Program Associates

ABOUT STiSD PROGRAM

มูลนิธิมั่นพัฒนา  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) กระทรวงการต่างประเทศและ สถาบันเพื่อภาวะผู้นำที่ยั่งยืน (Institute of Sustainable Leadership) ประเทศออสเตรเลียสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD)

ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้น้อมนำแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 19 ท่าน จาก16 ประเทศคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยทวีปแอฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกกลุ่ม 77ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐมโดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ คือการสร้างความเข้าใจและให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน

Aluminium Profile

Aluminium Profile Conveniently Located, Delivery Available, Ready Stock. Modular Aluminium System. Types: Aluminium Profiles, Aluminium Extrusions, Aluminium Sheets.

ผนัง Sandwich Panel ราคา

ผนัง Sandwich Panel ราคา ผนังเบา EPS sandwich panel 50 mm (ISO WALL) เป็นวัสดุผนังเบา ประกอบไปด้วย metal ... ประกบ 2 ด้าน แล้วอัดด้วยโฟม EPS ไม่ลามไฟ (F-Grade). ราคาตรม.ละ 578 บาท.

รถไถยี่ห้อไหนดี

รถไถยี่ห้อไหนดี สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากทำคลิปในหัวข้อมีเงิน 5 แสนบาท ซื้อรถรุ่นไหนได้บ้างแต่ก็อย่างว่านะครับเนื่องจากลุงพลตอนนี้แกก็มาแรงเหลือเกินผมก็เลยเปลี่ยนหัวข้อใหม่ไปเลยเป็น

SPEECH by Program Associates

ศาสตราจารย์ ดร.แกลย์ ซี เอเวอรี ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อภาวะผู้นำที่ยั่งยืน และศาสตราจารย์ด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีประเทศออสเตรเลียในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD)

“สิ่งที่ปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น คือ การที่ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ตลอดจนนำเอาแนวคิดนี้กลับไปสานต่อ ริเริ่มในการทำโครงการเพื่อพัฒนาโดยสามารถนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง” ศาสตราจารย์ ดร.แกลย์ ซี เอเวอรีกล่าว

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

“ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น สิ่งที่ตัวแทนประเทศเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นก็คือ พวกเขาอยากที่จะนำปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ ทำโครงการพัฒนาในประเทศของตนเอง ซึ่งนั่นแสดงว่า เราสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อไปก็คือ การที่ประเทศเหล่านี้นำเอาแนวคิดดังกล่าวผลักดันไปสู่การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสถาบันมั่นพัฒนามูลนิธิมั่นพัฒนา

“ผมคิดว่าหลักสูตรSTiSD เป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษและเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และวางแผน ผ่านการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมและสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs) ทั้ง 17 ข้อได้”

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

“ตนเชื่อมั่นว่า ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถนำเอาแนวคิดดังกล่าวกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนได้ เพราะผู้เข้าร่วมได้เห็นแล้วว่าความพอเพียงสามารถทำให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้จริงไม่ใช่อยู่เพียงแต่ในกระดาษ”

ISL

"The program was designed to showcase the SEP and how it has been implemented in different parts of Thai society. Emphasis was placed on participants understanding the SEP principles and how they might be applied to projects in their home country."

Need more data? Please contact us.

2 Case Studies Visited During Training Program

Don Wat Sai sustainability school
Amphawa Conservation Project

สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นความภูมิใจของประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราและประเทศกำลังพัฒนาอื่นได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญของเราเองก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงบริบทการพัฒนาที่นอกเหนือจากประเทศไทยและสามารถนำประสบการณ์มาต่อยอดให้ไทยมีแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศในสาขาที่ไทยมีศักยภาพอีกด้วย

Sponsored By:
1. Thailand Sustainable Development Foundation
Thailand International Cooperation Agency
College of Management, Mahidol University
ISL